About Us

Team Members:

Rong Xu

rx25@cornell.edu

Yingjia Zhang

yz2723@cornell.edu