ECE 5725: Final Project

Gesture Controlled Robot

Mengcheng Qi (mq58)

Wendian Jiang (wj225)